Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov


 1. základné ustanovenia

      Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je firma JKV Group sro, IČO : 28814177, so sídlom Radějov 288 (ďalej len: "správca").
      Kontaktné údaje správcu sú

  adresa: Radějov 288, 69667 Radějov, Česká republika

  email: info@enkaustika-eshop.sk

  telefón: 00420 607 859 200

      Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
      Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

   II.

  Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

      Správca spracováva iba osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo ich získal na základe plnenia Vašej objednávky.
      Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

   III.

  Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

      Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

      Iba plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

      Účelom spracovania osobných údajov je

      vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
      NEDOCHÁDZA k zasielaniu obchodných správ a činenia ďalších marketingových aktivít.

      Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

   IV.

  Doba uchovávania údajov

      Správca uchováva osobné údaje

      po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

      Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže a skartuje.

   V.

  Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

      Príjemcovia osobných údajov sú osoby

      podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
      zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
      účtovné a daňoví poradcovia,
      zamestnanci fakturujúce a skladovanie objednaný tovar.

      Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

  VI.

  Vaše práva

      Za podmienok stanovených v GDPR máte

      právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
      právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
      právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
      právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
      právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
      právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

      Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

   VII.

  Podmienky zabezpečenia osobných údajov

      Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
      Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
      Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

   VIII.

  Záverečné ustanovenia

      Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
      S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
      Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

   Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 3. 2019